> Doors
               > Hanger Door
               > Steel Door
                       : LSD
                        : SD • • •
                > Smooth Door
 
Single Swing Door :: Parent-Child Swing Door :: Double Swing Door l
   
 STEEL DOOR  [ S D ]
ในทุกๆ เมืองที่เจริญแล้วก็ยังมีความต้องการความปลอดภัยในทรัพย์สิน ด้วยเหตุนี้เองทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความต้องการดังกล่าว ประตูเหล็กของซันเม็ททัล จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ทำให้เกิดความมั่นใจใน คุณภาพของสินค้า, รายละเอียด, ความคงทนข็งแรง และความปลอดภัย ในสภาพการณ์ปัจจุบัน
   
  ประตูบานพับ ( SD )