S W I T C H   B O X
EXPOSED TYPE

ทำจากเหล็กเหนียวเคลือบสังกะสี และแผ่นปิดหน้าทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม

วัสดุ : แผ่นปิดด้านหน้าทำด้วย เหล็กกล้าไร้สนิม
         : กล่องทำด้วยเหล็กเหนียวเคลือบสังกะสี
ขนาด : 90x150x60 มิลลิเมตร