ใบรับรองคุณภาพ
ISO9001 : 2000

The Standard Mark
on Industrial Product
1. ประตูบานเดี่ยว - ประตูม้วนแบบทึบชนิดใช้มือดึง (ขนาดกว้างไม่เกิน 2,000 มม.)
2. ประตูบานเดี่ยว - ประตูม้วนแบบทึบชนิดใช้มือดึง (ขนาดกว้างเกิน 2,000 แต่ไม่เกิน 4,000 มม.)
3. ประตูบานคู่ - ประตูม้วนแบบทึบชนิเใช้มือดึง (ขนาดกว้างเกิน 2,000 แต่ไม่เกิน 4,000 มม.)

Fire Testing Laboratory
1. Fire Shutter
2. Fire door
3. Single swing steel door with glazed window
4. Double swing stainless steel door fully insulated
5. Double swing steel door fully insulated