ระบบมือดึง มาตรฐานความกว้างของประตูไม่ควรเกิน 4.00 เมตร หรือสูงไม่เกิน 3.50 เมตร แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงน้ำหนักด้วยว่าบานประตูหนึ่ง ซึ่งไม่ควรเกิน 100 กิโลกรัม หรือมีพื้นที่ไม่เกิน 12 ตารางเมตร  ถ้าหากมีน้ำหนักหรือขนาดความกว้างเกินกว่าที่กำหนดนี้ควรเสริมเสากลาง โดยแบ่งช่วงประตูออกเป็นช่วงๆ เพื่อให้ความกว้างของแต่ละช่วงไม่เกินกว่า 4.00 เมตร หรือพิจารณาใช้ระบบอื่นที่มีความเหมาะสมกว่านี้