ประตูเหล็ก SMC-RW ทำการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถกันไฟได้นาน 4 ชม. โดยผ่านการเผาทดสอบประตูขนาดใช้งานจริง ตามมาตรฐาน BS 476 PART 20 และ PART 22 ทดสอบ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถทนได้เกิน 4 ชม ทำให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประตูสำหรับประตูทางหนีไฟและสามารถเป็นประตูทนไฟและป้องกันไฟ ในกรณีที่เกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อเกิดไฟลุกลามจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งประตูจะทำการปิดเพื่อที่ทำให้ผู้ที่ใช้ช่องทางเดิน หรือทางหนีไฟโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน